Prevenció d’incendis

Prevenció d’incendis

La prevenció d'incendis és el conjunt de mesures preses per evitar, contrarestar o disminuir un risc amb l'objectiu de protegir les persones i els béns. Tenint en compte que el nostre municipi està envoltat de molt terreny forestal, és important que totes i tots tinguem present les mesures amb què de manera individual podem contribuir a disminuir el risc i autoprotegir-nos. Podeu consultar el document de mesures de precenció i autoprotecció davant el risc d'incendi.
 
Neteja de parcel·les:

 

Segons la legislació urbanística vigent a Catalunya, els propietaris de les parcel•les estan obligats a mantenir-les SEMPRE en les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic adients. Tenint en compte això i la legislació en matèria de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions, aquestes són les condicions en les que cal mantenir les parcel•les:

Condicions en que cal mantenir les parcel·les

Recordeu que les restes vegetals fruit de la neteja de parcel·les s’han de portar a la deixalleria o bé trucar al servei porta a porta de recollida de voluminosos, trastos vells i resta vegetal. 

En cas de voler cremar les restes vegetals, només es pot fer del 16 d’octubre al 14 de març, tot i que cal una comunicació prèvia que cal fer a l’Ajuntament.  Entre el 15 de març i el 15 d’octubre, està totalment prohibit fer foc i portar a terme altres activitats amb risc d’incendi en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

Tala d’arbres:

La tala de masses arbòries està subjecte a llicència urbanística, d’acord amb el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (art. 187.i), i inclòs en el règim de llicències tipus B de l’ Ordenança municipal sobre la intervenció administrativa prèvia en matèria urbanístic (at. 7.BE).

L’article 38.4 de l’Ordenança Municipal del Civisme i la Convivència de l’Ajuntament de Maçanet de la Selva diu que: “És totalment prohibida la tala de qualsevol arbre en jardins o parcel·les particulars, edificades o no edificades, sense l’autorització expressa de  l’Ajuntament, així com qualsevol actuació que condueixi a la mort de qualsevol arbre (poda excessiva o en períodes inadequats, eliminació d’arrels, utilització de  productes químics, etc.). Per obtenir l’autorització els titulars han de sol·licitar llicència municipal de tala d’arbres que només es concedirà en aquells casos suficientment motivats en què l’estat de l’arbre generi un risc objectiu o perjudici per als béns immobles, les persones, la via pública o els seus elements, o bé en aquells casos que així ho exigeixi la llei sectorial aplicable de protecció d’incendis”.

Sol·licitud de llicència de tala d’arbres – Tipus BE

Franges perimetrals de protecció contra incendis forestals:

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, determina que els municipis han de realitzar un plànol de delimitació de la franja de protecció per risc d’incendi forestal.

Les franges de protecció perimetral han d’envoltar les urbanitzacions, els edificis aïllats (masos, masies i tot tipus d'habitatges o coberts agrícoles) i/o altres instal·lacions en contacte amb una zona de bosc.

En aquestes franges s’ha d’eliminar gairebé tot el matoll i tallar part dels arbres per reduir la força dels incendis i dificultar que arribin als habitatges.

Les franges han de mesurar com a mínim 25 metres d’amplada i han d’estar lliures de vegetació seca i amb els arbres podats i aclarits. Els arbres de la franja han d'estar a entre 6 metres i 8 com a mínim entre ells.

Les característiques tècniques de les franges es defineixen en el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.